Agenda Algemene Ledenvergadering 26 maart 2018

Uitnodiging Jaarvergadering NTK

Hierbij nodigen wij onze leden, ere-leden, leiding en bestuur uit tot het bijwonen van onze jaarlijkse algemene ledenvergadering die gehouden wordt op:

Maandag 26 maart 2018

Aanvang 20.30 uur (20.00 uur zaal open)

          Locatie: Wijkcentrum De Stolp, Violierenplein 101, Apeldoorn

De agenda voor de jaarvergadering is als volgt:

1.)      Opening door de (vice) voorzitter

2.)      Mededelingen

3.)      Notulen van de jaarvergadering van 20 maart 2017

4.)      Secretaris, Jaarverslag 2017

5.)      Penningmeester, Toelichting 2017, Jaarrekening 2017

6.)     Begroting 2018

7.)      Kascontrole-commissie; Voorzitter; Nina van Mook, lid; Anouk Rakers en reservelid Herbert Spoelder

8.)      Benoeming nieuwe Kascontrolecommissie

9.)      Royementen

10.)    Bestuursbeleid 2018-2019

11.)    Goedkeuring voor evt. noodzakelijke contributieverhoging

12.)   Verkiezing bestuursleden, zie toelichting

13.)    Rondvraag

14.)    Sluiting.

Toelichting bij agendapunt 12:

Aftredend, herkiesbaar

Yvonne Jeuring Secretaris
Rianne Kamstra Coörd. dans

 

Door het bestuur wordt de volgende kandidaat voorgedragen:

Door het bestuur worden voorgedragen:                                              

geen