Privacy

Privacyverklaring

NTK Apeldoorn (hierna: NTK) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. NTK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–        uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en de soorten persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

–        verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–        vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

–        passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking gewaarborgd is;

–        ervoor zorgen dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden;

–        geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of wij hiertoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht zijn;

–        op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze zullen respecteren.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de in onderstaande tabel beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van het ledenadministratieprogramma van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie en verzorgt een derde partij de internetomgeving van onze website.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt of dat de belastingdienst boekenonderzoek wil uitvoeren. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Cookies

Wij maken op onze website gebruik van functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat aangemaakt wordt bij een bezoek aan onze website en door uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Een cookie is onschadelijk voor uw computer.

Functionele cookies zijn noodzakelijk om onze website goed te laten functioneren. Analytische cookies gebruiken wij om het websitebezoek te meten, zodat wij bijvoorbeeld na kunnen gaan hoe vaak onze website wordt gebruikt en welke pagina’s op onze website het meest worden bezocht. Hierdoor krijgen wij onder andere inzicht in welke delen van onze website eventueel verbeterd moeten worden. Via uw browserinstellingen kunt u eventueel de geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies blokkeren. Voor meer informatie over het verwijderen en blokkeren van cookies verwijzen wij u naar de helpfunctie van uw browser. Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

NTK maakt op de website geen gebruik van cookies waarvoor toestemming vereist is. Indien dit verandert, dan zal de tekst van deze privacyverklaring daaraan worden aangepast en zal bij het bezoeken van de website altijd vooraf toestemming aan u worden gevraagd. In dat geval kunt u uw toestemming voor de cookies ook altijd weer intrekken door uw internetinstellingen te wijzigen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Doelstellingen/grondslagen verwerking persoonsgegevens

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel wij welke persoonsgegevens (mogelijk) van u verzamelen en hoe lang wij deze bewaren. 

Doel Welke persoonsgegevensGrondslagBewaartermijn

Het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst en de daarbij behorende (financiële) administratie

 

+

 

Uitbetaling van de (vrijwilligers)vergoeding aan trainers en andere vrijwilligers.

·  Voornaam

·  Voorletters

·  Tussenvoegsel

·  Achternaam

·  Adres

·  Woonplaats

·  Geboortedatum

·  Telefoonnummer

·  E-mailadres

·  Bankgegevens

·  Betaalgegevens

·  BSN

·  Kopie ID

Uitvoering van de overeenkomst

(= toestemming) en/of wettelijk voorschrift

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

·  Voornaam

·  Tussenvoegsel

·  Achternaam

·  E-mailadres

Uitvoering van de overeenkomst

(= toestemming)

 

Zolang als men aangemeld is.
Beantwoorden van vragen en/of verschaffen van informatie

·  Naam

·  Telefoonnummer

·  E-mailadres

Invullen contactformulier of verzending e-mail

(= toestemming)

De gegevens worden verwijderd na afhandeling van de vraag of het informatieverzoek

Wijziging van het privacy beleid

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Om van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn raden wij u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. De meest actuele versie kunt u steeds op www.ntk-apeldoorn.nl terugvinden.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of NTK wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:      Xenia Reijmers-Marten

E-mail:                        penningmeester@ntk-apeldoorn.nl

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder van Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens, over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.