Beleid en Gedragsregels

Beleid en gedragsregels omtrent grensoverschrijdend gedrag 

Acties van het bestuur

NTK voert een actief en preventief beleid tegen grensoverschrijdend gedrag [1]. Dit betekent dat je van ons als bestuur met betrekking tot grensoverschrijdend gedrag het volgende kan verwachten:

 • Wij zorgen ervoor dat alle leden, vrijwilligers en begeleiders op de hoogte zijn van dit beleid omtrent grensoverschrijdend gedrag en brengen dit voortdurend onder de aandacht door middel van informatie op de website van de vereniging.
 • Wij zien erop toe dat iedereen bij NTK zich aan de gedragsregels omtrent grensoverschrijdend gedrag van NOC*NSF houdt. Deze gedragsregels (zie samenvatting hieronder) zijn bindend.
 • We gaan voor bestuur en leiding van onbesproken gedrag. Hiertoe:
  • vragen we alle bestuursleden en leiding (en andere vaste vrijwilligers) om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.
  • checken we referenties bij eerdere sportclubs.
 • Wij zorgen ervoor dat er een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is.
 • Wij treden op als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag:
  • Indien nodig treffen wij maatregelen, zoals het verwijderen van een lid uit de les of het op non-actief stellen van leiding of bestuurslid.
  • Wij melden een vermoeden van ernstig grensoverschrijdend gedrag, zoals seksueel misbruik, altijd bij de bond of het Centrum Veilige Sport.
 • We monitoren elk jaar hoe we ervoor staan en laten dit onderwerp jaarlijks terugkomen op de agenda van de ALV. Meer informatie? Kijk op de website centrumveiligesport.nl.

[1] Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan: seksuele intimidatie en misbruik, pesten en uitsluiten, agressie en geweld, intimidatie en discriminatie. Grensoverschrijdend gedrag kan zowel offline als online voorkomen.

Gedragsregels bestuur en andere functionarissen (pdf, 83 kB)

Gedragsregels leden

Wat verwachten we van alle leden, leiding en andere vrijwilligers

 1. Je draagt bij aan een positief en plezierig sportklimaat.
 2. Grensoverschrijdend gedrag is bij ons niet oké.
 3. Als je iets ziet gebeuren of een vermoeden hebt van grensoverschrijdend gedrag roepen we je op dit te melden bij ons of de VCP.
 4. Je leest en ondertekent deze omgangsregels.

Van leiding (en vaste vrijwilligers[2]) verwachten we bovendien:

 • Je kent de gedragsregels uit het reglement seksuele intimidatie (zie bijlage).
 • Je levert een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in bij de secretaris van het bestuur bij aanstelling en vervolgens zal deze iedere vijf jaar een nieuwe VOG opvragen.
 • Bij vermoeden van seksuele intimidatie meld je dit bij ons of de VCP.

Gedragsregels voor leden (pdf, 74 kB)

——————————————————————————————————————————–

 

(naam lid / bestuurslid / leiding / vrijwilliger):

Voor akkoord,

 

 

(naam lid / bestuurslid / leiding / vrijwilliger):

 

Wij vragen ouders van onze jeugdleden <16 jaar de gedragsregels samen met hun zoon/dochter door te nemen en mede te ondertekenen. Daarmee verklaren ook de ouders zich aan deze gedragsregels te zullen houden.

 

Mede ondertekend door:

 

 

 

(naam ouder van lid)

 

[2] Van vrijwilligers die geen leiding zijn, maar wel op regelmatige basis langdurig vrijwilligerstaken verrichten kunnen wij vragen eveneens een Verklaring Omtrent Gedrag in te leveren

 

Gedragsregels seksuele intimidatie (leiding)

 1. Veilige omgeving
 2. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 3. Waardigheid
 4. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 5. Seksuele intimidatie
 6. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 7. Seksueel misbruik
 8. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 9. Aanraking
 10. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 11. Intimiteiten
 12. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 13. Privéruimte
 14. De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleed- of hotelkamer.
 15. Bescherming
 16. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 17. Tegenprestaties
 18. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

 

 1. Naleving
 2. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 3. Verantwoordelijkheid

In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen

Gedragscode voor leiding (pdf, 75 kB)